Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Bà Rịa
Thủ tục Tặng Giấy khen của UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình.
- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; Mẫu số 01dùng cho tập thể, mẫu số 02 dùng cho cá nhân. Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.
- Biên bản xét khen thưởng.
Đã có:  0 hồ sơ đăng kí